AKTUALNOŚCI

Rejestracja na XX PZHP rozpoczęta

14 maja 2019

Rejestracja na XX PZHP rozpoczęta

Komitet Organizacyjny XX PZHP informuje, że rozpoczęła się rejestracja Uczestników XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Panel rejestracyjny dostępny jest pod poniższym linkiem: System obsługi XX Powszechnego Zjazdy Historyków Polskich (nastąpi przekierowanie na str...
Więcej
Program Naukowy XX PZHP już dostępny.

14 maja 2019

Program Naukowy XX PZHP już dostępny.

Komitet Organizacyjny XX PZHP w Lublinie informuje, że jest już dostępny Program Naukowy XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbędzie się w Lublinie 18-20 września 2019 r.
Więcej
Festiwal Historii Bez Liku

14 maja 2019

Festiwal Historii Bez Liku

Komitet Organizacyjny XX PZHP informuje, że jednym z wydarzeń towarzyszących Zjazdowi będzie Festiwal "Historii Bez Liku".
Więcej
Regulamin dla Uczestników XX PZHP

14 maja 2019

Regulamin dla Uczestników XX PZHP

Komitet Organizacyjny XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich informuje, że dostępny jest już Regulamin dla Uczestników XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich.
Więcej
Porozumienie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych

14 maja 2019

Porozumienie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych

Komitet Organizacyjny XX PZHP informuje, że 14 maja 2019 nastąpiło podpisanie Umowy o Partnerstwie Instytucjonalnym z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
Więcej
Porozumienie o partnerstwie strategicznym z Miastem Lublin

11 kwietnia 2019

Porozumienie o partnerstwie strategicznym z Miastem Lublin

W dniu 11 marca 2019 r. w Urzędzie Miasta Lublin odbyło się podpisanie porozumienia o partnerstwie strategicznym przy organizacji XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich z Miastem Lublin...
Więcej

XX PZHP wspierają

PATRONAT HONOROWY

KOMITET HONOROWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH,
LUBLIN 18-20 WRZEŚNIA 2019 R.


Mateusz MORAWIECKI - Prezes Rady Ministrów

Antoni DĘBIŃSKI, rektor KUL

Norman DAVIES, doctor honoris causa UMCS

Jarosław GOWIN, wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Maciej KOPEĆ, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Stanisław MICHAŁOWSKI, rektor UMCS

Krzysztof MIKULSKI, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego

Krzysztof POMIAN, doctor honoris causa UMCS

Tomasz SCHRAMM, przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN

Timothy SNYDER, doctor honoris causa UMCS

Jarosław STAWIARSKI, marszałek Województwa Lubelskiego

Krzysztof ŻUK, prezydent Miasta Lublin

ORGANIZATORZY

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

PARTNERZY

ODEZWA

XX POWSZECHNY ZJAZD HISTORYKÓW POLSKICH
Lublin, 18-20.09.2019
WIELKA ZMIANA. HISTORIA WOBEC WYZWAŃ…ubileuszowy XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich zwołujemy do Lublina w 450 rocznicę Unii Polsko-Litewskiej, która dla narodów naszej części Europy oznaczała długą historyczną drogę, wiodącą – jak mówił Jan Paweł II – „od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” i w 30-lecie wielkiej transformacji 1989 roku, zwanej „Jesienią Narodów”, która dla końca XX stulecia była nie mniej znacząca niż „Wiosna Ludów” dla wieku XIX.

Jak badać te i inne wielkie zmiany w historii?, jak uchwycić ich doniosłość dziejową? Jak poznawczo poszukiwać prawdy o procesach transformacji i o strukturach, a równocześnie pamiętać o słowach Zbigniewa Herberta, iż Historia jest w ręku człowieka, który jest wyprostowany, odzyskał honor i swoją godność, nie da się poniżyć. Te pytania będą wyznaczały oś problemową sympozjów i klimat intelektualny debat i dyskusji na XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich.

Spotkamy się w Lublinie w dniach 18-20 września 2019 roku, w równo 50 lat po X PZHP, który także miał miejsce w Lublinie, co daje asumpt do namysłu nad zmianami, jakie w tym czasie zaszły w samej polskiej historiografii i nad wyzwaniami, przed jakimi stoimy obecnie. Rzetelny bilans dokonań i porażek minionego półwiecza akademickiej historiografii w Polsce i jej aktualnego miejsca w nauce europejskiej i światowej, jest ciągle przed nami i pora wreszcie z tym zadaniem się uporać.

Heraklit nauczał, iż „nie ma nic stałego, za wyjątkiem zmiany”, co słudzy Klio przyjmowali z pełnym zrozumieniem, ale szybkość, z jaką te zmiany w otoczeniu nauki historycznej zachodzą współcześnie, za życia jednego pokolenia historyków, oznacza prawdziwą rewolucję. Mamy tu na myśli zarówno wielkie zmiany w zakresie udostępniania źródeł, poprzez ich digitalizację na masową skalę i publikowanie w Internecie, poprzez wielką zmianę w zakresie obecności historii (w bardzo różnych formach, od blogów i forów internetowych po specjalistyczne portale i e-czasopisma) w rzeczywistości wirtualnej (eHistoria), po radykalną zmianę w zakresie potrzeb i oczekiwań naszych studentów wobec akademickiej historii. „To be „-e”, or not to be. That is the question” – oto realne pytanie i wybór, przed jakim staje dziś każdy historyk. Jest dla nasdlatego oczywiste, że nie może tej problematyki zabraknąć na XX Zjeździe.

Niektórzy twierdzą, że nasza historiografia przeżywa kryzys i to w czasach, gdy równocześnie Polacy żyją historią, przenika ona naszą codzienność, jest stale obecna w życiu publicznym, a państwo stawia na politykę historyczną jako fundament wychowania patriotycznego. Nawet jeśli ktoś nie podziela tego przekonania, to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakiej historii Polacy dzisiaj potrzebują?, jest zarówno obowiązkiem, jak i nakazem chwili dla całego środowiska historycznego. Tym bardziej, gdy rodzima polityka historyczna jest konfrontowana z politykami historycznymi naszych sąsiadów i szerzej, z europejską polityką historyczną, bowiem poszukiwanie źródeł tożsamości europejskiej nabiera dziś ogromnego znaczenia w kontekście zderzenia cywilizacji, jakiego jesteśmy świadkami.

Jubileuszowy XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich to wielkie święto historii. Spotkanie z nauką historyczną, ale także z rozmaitymi formami obecności historii w sferze publicznej: od filmu historycznego i książki historycznej po historyczne gry komputerowe i rekonstrukcje historyczne. Zapraszamy do Lublina wszystkich, dla których historia jest ważna, których historią interesuje, pasjonuje i bawi. Liczymy na szeroki udział nauczycieli historii, doktorantów, studentów i uczniów z całej Polski.

Komitet Organizacyjny XX PZHP w Lublinie
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich
Lublin, 18-20.09.2019
„WIELKA ZMIANA. HISTORIA WOBEC WYZWAŃ…”
Podstawowe założenia programowe i organizacyjne

Spotkamy się w Lublinie w:

 • 450 lat po podpisaniu w naszym mieście Unii Polsko-Litewskiej, która oznaczała WIELKĄ ZMIANĘ – nie tylko ustrojową – w naszej części Europy;
 • w 150 lat od WIELKIEJ ZMIANY, jaką było przyznanie kobietom praw wyborczych (Wyoming, Stany Zjednoczone; w Polsce od 1918). To dobry pretekst, by zapytać o rolę kobiet w dziejach, o Wielką Zmianę, jaką przyniosło pojawienie się Polek w sferze publicznej dla naszej historii (tym bardziej, że żaden z dotychczasowych Zjazdów nie zajął się tym na poważnie);
 • w 30-lecie Polskiej Transformacji, która zapoczątkowała Jesień Narodów ’89 – WIELKĄ ZMIANĘ w historii Europy;
 • i w 50-lecie X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie (1969), warto więc postawić sobie pytanie, jak WIELKA ZMIANA zaszła w ciągu tego pięćdziesięciolecia w polskiej historiografii?

Dodatkowo, środowisko historyczne stanęło wobec WIELKIEJ ZMIANY, jaką przyniosła epoka Internetu, tak w sferze technologicznej – powszechna cyfryzacja, jak społecznej (nasi studenci to tzw. e-generacja) i musi sprostać całkiem nowym wyzwaniom (e-Historia i Public History).

Nic dziwnego więc, że właśnie namysł nad Wielką Zmianą w zasygnalizowanych powyżej obszarach problemowych, a także innych, istotnych dla poszczególnych dziedzin i subdyscyplin nauki historycznej, będzie motywem przewodnim dyskusji i debat zjazdowych, tak podczas obrad plenarnych, jak i w poszczególnych sekcjach. Szczególną wagę przywiązujemy do pięciu tematycznych paneli, otwartych dla wszystkich uczestników Zjazdu:

 1. Dziedzictwo Unii polsko-litewskiej (panel poprowadzony w gronie wybitnych historyków zagranicznych, na otwarcie Zjazdu);
 2. HerStory, czyli dzieje ojczyste z perspektywy kobiet opowiadane;
 3. Którędy do poznania przeszłości? Polska historiografia miedzy X a XX zjazdem PTH;
 4. Historia w muzeach. W poszukiwaniu modelu historii publicznej;
 5. Jakiej historii Polacy dzisiaj potrzebują?

Natomiast obrady w sekcjach będą się toczyć wokół kluczowych tematów, wyłonionych w trakcie środowiskowej dyskusji koordynowanej przez powołane przez Komitet Organizacyjny XX PZHP osoby (wykaz PT koordynatorów paneli i sekcji w załączeniu).

PODSTAWOWE ZASADY PRZY ORGANIZACJI ZJAZDU:

 • Dochodzenie do Programu Zjazdu poprzez wywołaną przez Zarząd PTH, Komitet Organizacyjny XX PZHP oraz koordynatorów poszczególnych paneli i sekcji, środowiskową dyskusję – dobrą praktyką w tym zakresie była krakowska dyskusja wokół HistoryManifesto;
 • Sesje plenarne na otwarcie i zamknięcie Zjazdu. Każda w układzie: wystąpienie programowe + medialne panele w doborowej obsadzie autorskiej; referatów zdecydowanie mniej, niż to bywało na ostatnich Zjazdach (po dwa na sekcję), za to koncentrujące się na istotnych i najbardziej aktualnych (dla danej dyscypliny) problemach naukowych;
 • Konceptualizacja tematów kluczowych dla poszczególnych sekcji zjazdowych poprzez prowadzone przez PT koordynatorów warsztaty i seminaria środowiskowe. Celem – wypracowanie kluczowych problemów/pytań/kontrowersji, wokół których koncentrowałaby się następnie naukowa dyskusja na Zjeździe. Do Programu XX Zjazdu dochodzimy, a nie jest on odgórnie narzucony przez Zarząd Główny PTH czy Komitet Organizacyjny! Efektem tej środowiskowej dyskusji będą konkretne zgłoszenia do Banku tematów zamawianych XX PZHP.
 • Zamawianie referatów zjazdowych u Autorów wyłącznie przez Komitet Organizacyjny, a nie przyjmowanie/akceptowanie oddolnie zgłaszanych; każdy z tematów kluczowych, sformułowanych ostatecznie przez PT koordynatorów poszczególnych sekcji, „rozpisany” zostanie na dwa głosy autorskie;
 • Teksty referatów zostaną „zawieszone” na portalu zjazdowym 30.06.2019 – na samym Zjeździe będzie obowiązywał zakaz ich odczytywania. W zamian każdy z referujących przedstawi 15 minutową PREZENTACJĘ, a następnie będzie odpowiednio długi czas na to, co decyduje o wartości Zjazdu, czyli na dyskusję naukową;
 • Pełny audiozapis dyskusji zjazdowych na Portalu Zjazdowym.

Harmonogram „drogi do XX PZHP” jest następujący:

 • wyłonienie tematów kluczowych dla poszczególnych paneli i sekcji – 30 czerwca 2017;
 • obsada paneli i wyłonienie referentów dla poszczególnych tematów kluczowych – do 31 grudnia 2017;
 • przygotowanie zamówionych referatów zjazdowych – do 31 marca 2019;
 • przesłanie prezentacji multimedialnej do 31 sierpnia 2019.

Jako Komitet Organizacyjny XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich dużą wagę przywiązujemy do działań w zakresie public history, które mają towarzyszyć obradom i pokazywać szerokiej publiczności całe spectrum obecności historii w życiu publicznym. Będą to w szczególności:

 • warsztaty promujące wybrane instytucje historii publicznej:
 • - Ośrodek KARTA
  - Teatr NN- Ośrodek Brama Grodzka
  - Europejskie Centrum „Solidarności”
  - Archiwum Historii Mówionej
 • historia w muzeach: prezentacja dobrych praktyk europejskich w tym zakresie + multimedialne prezentacje wybranych placówek polskich: Muzeum Powstania Warszawskiego, POLIN Muzeum Żydów Polskich, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Pamięci Sybiru.
 • „Top 10” ruchów rekonstrukcyjnych w Polsce – pokazy na Arenie Lublin i w Muzeum Wsi Lubelskiej
 • Targi turystyki historycznej – Top 10 tras historycznych w regionie, w Polsce i w Europie, z możliwością zapisów na wycieczki;
 • Prezentacja wybranych archiwów emigracyjnych: Paryska Kultura, Rapperswil, Archiwum Polono-Helveticum, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, itp.
 • Prezentacja portali historycznych i innych inicjatyw z zakresu eHistorii,
 • Targi wydawców książki historycznej,
 • Mistrzostwa Polski w grach historycznych: planszowych i elektronicznych o puchar Prezesa PTH,
 • Festiwal filmu historycznego.

Prof. dr hab. Jan Pomorski
Przewodniczący KO XX PZHP

KOMITET HONOROWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH, LUBLIN 18-20 WRZEŚNIA 2019 R.


Mateusz MORAWIECKI - Prezes Rady Ministrów

Antoni DĘBIŃSKI, rektor KUL

Norman DAVIES, doctor honoris causa UMCS

Jarosław GOWIN, wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Maciej KOPEĆ, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Stanisław MICHAŁOWSKI, rektor UMCS

Krzysztof MIKULSKI, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego

Krzysztof POMIAN, doctor honoris causa UMCS

Tomasz SCHRAMM, przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN

Timothy SNYDER, doctor honoris causa UMCS

Jarosław STAWIARSKI, marszałek Województwa Lubelskiego

Krzysztof ŻUK, prezydent Miasta Lublin

KOMITET ORGANIZACYJNY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH, LUBLIN 18-20 WRZEŚNIA 2019 R.

Prof. dr hab. Jan Pomorski – przewodniczący

Prof. dr hab. Rafał Wnuk (KUL) - wiceprzewodniczący

Dr hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw. (UMCS) - wiceprzewodniczący

Dr hab. Marek Sioma (UMCS) – sekretarz

Dr hab. Mariusz Ausz (UMCS)

Dr hab. Anna Barańska, prof. nadzw. (KUL)

Dr hab. Piotr Bednarz (UMCS)

Ks. dr hab. Grzegorz Bujak (KUL)

Dr hab. Jacek Chachaj (KUL)

Dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. nadzw. (KUL)

Dr hab. Paweł J. Kras, prof. nadzw. (KUL)

Dr hab. Krzysztof Latawiec (UMCS)

Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. (UMCS)

Dr hab. Agata Mirek, prof. nadzw. (KUL)

Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. nadzw. (KUL)

Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski (KUL)

Dr hab. Małgorzata Nossowska (UMCS)

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw. (UMCS)

Dr hab. Joanna Sobiesiak (UMCS)

Dr Ewa Solska (UMCS)

Dr hab. Bogumił Szady, prof. nadzw. (KUL)

Dr hab. Cezary Taracha, prof. nadzw. (KUL)

Dr hab. Marek Woźniak, prof. nadzw. (UMCS)

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor (UMCS)

Dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. nadzw. (KUL)

Dr Piotr Dymmel (APL)

Komitet Organizacyjny XX PZHP

 • sekretariat@xxpzhp.umcs.lublin.pl
 • www.xxpzhp.umcs.lublin.pl
 • pl. Marii Curie Skłodowskiej 4a
  20-031 Lublin