DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE I II WOJNA ŚWIATOWA

Home / DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE I II WOJNA ŚWIATOWA

Koordynatorzy: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN, e-mail: w.medrzecki@wp.pl), dr hab. Roman Wysocki (UMCS, e-mail: wysocki@poczta.umcs.lublin.pl).

Abstrakt
Panel I
Czy i jak tworzyć nową syntezę dziejów Drugiej Rzeczypospolitej?
Pierwszym celem panelu jest dokonanie analizy dorobku polskiej historiografii w zakresie badań okresu międzywojennego ostatnich trzydziestu lat w kontekście  paradygmatu Drugiej Rzeczypospolitej ukształtowanego w latach 60-70 XX wieku. Został on utrwalony w pracach między innymi takich badaczy jak Jerzy Tomaszewski, Zbigniew Landau, Roman Wapiński, Henryk Zieliński, Janusz Żarnowski, Tadeusz Jędruszczak, Jan Borkowski czy Piotr Łossowski – często do dziś uznawanych za w pełni aktualne.
Drugim celem dyskusji będzie zestawienie syntetycznej oceny aktualnego stanu badań nad okresem międzywojennym z pytaniami badawczymi formułowanymi przez współczesną historiografię polską oraz humanistykę międzynarodową zainteresowaną polski doświadczeniem dziejowym. Ważnym elementem tego wątku panelu będzie próba określenia, na ile współczesny dialog akademicki odpowiada na pytania formułowane  w tym zakresie w ramach dyskursu ogólnospołecznego.
Wnioski płynące z dwóch pierwszych etapów dyskusji pozwolą na sformułowanie i przedyskutowanie pakietu propozycji uczestników panelu w zakresie ukierunkowania bieżących i nowych inicjatyw badawczych w zakresie okresu międzywojennego, które będą sprzyjały tworzeniu nowego, zgodnego ze stanem współczesnej humanistyki, a jednocześnie odpowiadającego aktualnym potrzebom społeczeństwa polskiego syntetycznego obrazu Drugiej Rzeczypospolitej jako ważnego etapu w dziejach naszego państwa, społeczeństwa i narodu polskiego.

 Panel II
Narodowy i uniwersalny wymiar polskiego doświadczenia drugiej wojny światowej
Punktem wyjścia do dyskusji będzie refleksja nad dotychczasowymi wysiłkami historiografii (polskiej i światowej) nad rozwiązaniem problemu złożoności opisu i interpretacji lokalnego i globalnego aspektu zjawisk i wydarzeń składających się na historię drugiej wojny światowej.
Refleksja ta stworzy kontekst dla analizy tego zagadnienia w odniesieniu do współczesnego stanu historiografii polskiej i prowadzonych aktualnie badań.
Ostatecznym celem panelu ma być uporządkowanie na poziomie rzetelnego dyskursu akademickiego argumentów za i przeciw tezie o unikatowym charakterze polskiego doświadczenia drugiej wojny światowej i sformułowanie projektów i postulatów badawczych, które pozwolą na podniesienie poziomu i pogłębienie powyższego, nierozwiązywalnego zdaniem organizatorów panelu sporu.