HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. MUZEA HISTORYCZNE

Home / HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. MUZEA HISTORYCZNE

Koordynatorzy: prof. dr hab. Dariusz Stola (ISP PAN), dr hab. Rafał Wnuk, prof. KUL (KUL), Robert Kostro (Muzeum Historii Polski).

Abstrakt

 1. Celem sesji jest:

  1. wywołanie na Zjeździe rzeczowej i żywej dyskusji na temat muzeów historycznych w Polsce;
  2. przyciągnięcie uwagi wielu uczestników i obserwatorów;
  3. zdobycie materiału do wartościowej publikacji, w tym obszernych artykułów wprowadzających na poniższe tematy.
  1. Tematy sesji i referatów wprowadzających (do opublikowania na stronie PTH w ramach przedzjazdowego konkursu na konspekt referatów wprowadzających):

 Podsesja A: Jak przedstawiać historię w muzeach?

Referat powinien zaprezentować różne rodzaje polskich muzeów historycznych, uwzględniając zarówno muzea narracyjne, jak i inne, duże i małe muzea przedstawiające historię XX wieku oraz dawniejszych epok. Powinien on ukazać ich specyfikę na tle międzynarodowym,podsumować tendencje ich rozwoju w ostatnich dekadach i zarysować ich perspektywy na przyszłość, Szczególną uwagę zwrócić należy na sposoby prezentowania przeszłości i wykorzystywane do tego środki muzealnicze. Referat powinien być zrozumiały dla osób nie zajmujących się muzealnictwem.

Podsesja B: Do kogo należą muzea historyczne?

Referat powinien przedstawić różne grupy interesariuszy polskich muzeów historycznych, w tym: kuratorów i projektantów, polityków (władze państwowe i samorządowe) i darczyńców, świadków historii i zwiedzających, a przede wszystkim historyków jako współtwórców wystaw i programów muzeów (np. autorów scenariuszy ekspozycji, konsultantów, edukatorów muzealnych). Powinien zwrócić uwagę na zróżnicowane perspektywy i oczekiwania tych grup, na wpływ, jaki ich członkowie wywierają na treść i kształt ekspozycji oraz działalność programową muzeów (w tym dobre i złe przykłady tego wpływu), na zróżnicowane i zmieniające się opinie na temat misji muzeów, instytucjonalne sposoby negocjowania ich linii programowej oraz pożądany zakres i metody zabezpieczania autonomii muzeów wobec interesariuszy. Wskazane są porównania z muzeami historycznymi w innych krajach. Referat powinien być zrozumiały dla osób nie zajmujących się muzealnictwem.