Dydaktyka Historii – Pamięć w edukacji historycznej

Home / Dydaktyka Historii – Pamięć w edukacji historycznej

Koordynatorzy: dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. nadzw. (UAM, email: konsliw@amu.edu.pl ) i dr hab. Andrzej Stępnik, prof. nadzw. (UMCS, astepnik@op.pl)

Abstrakt
Nie trudno zauważyć, że do końca XX stulecia w edukacji historycznej szczególną uwagę przykładano do wiedzy. Skutkowało to jej fragmentyzacją oraz zarzutami o archaiczność i encyklopedyzm procesu nauczania. Przemiany w polskim systemie oświaty z przełomu XX i XXI wieku ukierunkowały edukację na umiejętności. Zaczęto mówić już nie o nauczaniu leczo aktywnym procesie nauczania-uczenia się historii w szkole i poza nią. Pojawiły się przy tym uwagi o zbytnim uleganiu tendencjo m postmodernistycznym i za daleko idącemu różnicowaniu efektów kształcenia w poszczególnych placówkach oświatowych. Rodziło to realne trudności z wyznaczeniem wspólnego kwantum kompetencji/wymagań dla szkół poszczególnych szczebli, których absolwenci przystępowali do różnego rodzaju egzaminów sprawdzających lub kwalifikacyjnych.Wiele wskazuje na to, że obecne zmiany w koncepcji programowej edukacji historycznej w Polsce kładą nacisk na wartości i postawy. Oznacza to, że w nowej rzeczywistości oświatowej dyskurs pamięci (nawiązujący do tradycji i zbiorowej identyfikacji) zdominuje dyskurs historyczny (nawiązujący do doświadczeń badawczych). Niesie to pewne szanse dla edukacji historycznej (np. podniesienie atrakcyjności lekcji historii czy reaktualizacja wspólnotowości), ale też i zagrożenia (ideologizacja czy upartyjnienie treści, zagubienie naukowych walorów historii).
Program prac sekcji XIII obejmuje szeroką debatę pod hasłem „Pamięć w edukacji historycznej – pojęcia, konteksty, doświadczenia”, na którą składają się dwa wystąpienia główne oraz dyskusja panelowa. Elementem towarzyszącym obradom sekcji będzie także cykl zajęć warsztatowych, których autorzy odniosą się do ważniejszych problemów przedstawionych w części referatowo-dyskusyjnej. Specjalistyczne warsztaty będą nawiązywały do kwestii dotyczących m.in.: konstruowania autorskich programów nauczania, tworzenia i wykorzystywania nowoczesnych podręczników historii, odtwórstwa historycznego, gier dydaktycznych, edukacji muzealnej, turystyki historycznej, współpracy z archiwami, ochrony dziedzictwa, organizowania rocznic i obchodów historycznych i in. Ważniejsze wystąpienia/prezentacje zostaną opublikowane w materiałach pozjazdowych.