CZASY WCZESNONOWOŻYTNE (XVI-XVIII wiek)

Home / CZASY WCZESNONOWOŻYTNE (XVI-XVIII wiek)

Koordynatorzy: prof. dr hab. Jacek Wijaczka (UMK, e-mail: jawi@umk.pl), dr hab. Jacek Chachaj (KUL, e-mail: chachaj@kul.pl).

Temat panelu:

Historiografia polska epoki wczesnonowożytnej po 1989 roku.

Próba oceny i wskazówki na przyszłość

Panel dotyczący historii wczesnonowożytnej (XVI-XVIII w.) poświęcony zostanie wymianie poglądów na temat historiografii dotyczącej tej epoki po 1989 r. Wydaje się, że taka dyskusja jest potrzebna środowisku historycznemu zajmującemu się tą epoką, aby ocenić własny dorobek po zmianach politycznych, które odbiły się także na życiu naukowym. W związku z tym organizatorzy panelu postanowili ograniczyć liczbę referentów oraz długość ich wystąpień, aby nie zabrakło czasu na ogólną dyskusję i wymianę poglądów.

Na początku panelu wygłoszone zostaną cztery referaty poświęcone historii politycznej, historii kultury (w tym materialnej), historii wojskowości oraz historii społecznej. Wystąpienia referentów nie przekroczą 15 minut (każdy), gdyż zawierać będą jedynie najważniejsze tezy referatów. Ich teksty zostaną wcześniej opublikowane, zatem każdy uczestnik Zjazdu będzie mógł bez pośpiechu zapoznać się z ich zawartością i przygotować do dyskusji.

Po wysłuchaniu referatów głos zabiorą koreferenci, którzy odniosą się do zawartych w wystąpieniach tez, a zapewne też zaproponują własną wersję oceny przedstawionej tematyki. Koreferenci będą mieli do dyspozycji po 10 min.

Następnie rozpocznie się ogólna dyskusja, w której każdy uczestnik panelu będzie mógł wyrazić własny pogląd i ocenę odnoszącą się do omawianej problematyki. Zabierający głos będą mogli przesłać swe wystąpienia na piśmie, które – wraz z koreferatami – zostaną opublikowane w 2020 r.